අන්තර්ගත අලෙවිකරණ අවම කරුවන් සඳහා පුදුමාකාර මෙවලම් 5

අන්තර්ගත අලෙවිකරණයේ අවමවාදියෙකු ලෙස මම සලකමි. සංකීර්ණ දින දර්ශන, උපලේඛන සහ සැලසුම් මෙවලම් වලට මම කැමති නැත me මට නම්, ඒවා ක්‍රියාවලිය අවශ්‍යතාවයට වඩා සංකීර්ණ කරයි. සඳහන් කළ යුතු නොවේ, ඔවුන් අන්තර්ගත අලෙවිකරුවන් දැඩි කරයි. ඔබේ සමාගම ගෙවන මාස 6 ක අන්තර්ගත දින දර්ශන සැළසුම් මෙවලමක් ඔබ භාවිතා කරන්නේ නම්, එම සැලැස්මේ සෑම විස්තරයක් සමඟම රැඳී සිටීමට ඔබ බැඳී සිටින බව ඔබට හැඟේ. කෙසේ වෙතත්, හොඳම අන්තර්ගත අලෙවිකරුවන් කඩිසර ය, අන්තර්ගතය උපලේඛන ලෙස වෙනස් කිරීමට සූදානම් ය