මිදි, ෂැම්පේන් අවුට්: AI විකුණුම් පුනීලය පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද?

විකුණුම් සංවර්ධන නියෝජිතයාගේ (SDR) දුක්ඛිත තත්වය බලන්න. ඔවුන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය තුළ තරුණ හා බොහෝ විට අත්දැකීම් අඩු, SDR විකුණුම් සංවිධානයේ ඉදිරියට යාමට උත්සාහ කරයි. ඔවුන්ගේ එක් වගකීමක්: නල මාර්ගය පිරවීම සඳහා අපේක්ෂාවන් බඳවා ගැනීම. එබැවින් ඔවුන් දඩයම් කර දඩයම් කරයි, නමුත් ඔවුන්ට සෑම විටම හොඳම දඩයම් භූමිය සොයාගත නොහැක. ඔවුන් විශිෂ්ට යැයි සිතන අපේක්ෂාවන් ලැයිස්තුවක් සාදා ඒවා විකුණුම් පුනීලයට යවයි. නමුත් ඔවුන්ගේ බොහෝ අපේක්ෂාවන් ගැලපෙන්නේ නැත