ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන් දිනා ගන්නා Mobile ලදායී ජංගම පරිවර්තන ප්‍රශස්තිකරණ උපදෙස්

ක්‍රීඩාවට වඩා ඉදිරියෙන් සිටීමට ව්‍යාපාරිකයින් ඔවුන්ගේ ජංගම වෙබ් විසඳුම් ප්‍රශස්ත කළ යුතුය. බොහෝ දෙනා ළඟම ඇති කෝපි හල, හොඳම සෙවිලි කොන්ත්‍රාත්කරු සහ ගූගල් වෙත ළඟා විය හැකි ඕනෑම දෙයක් සෙවීමට යන ප්‍රාථමික නාලිකාව එයයි.