මිරිස් පයිපර්: අභ්‍යන්තර ඊයම් පරිවර්තනය සඳහා ස්වයංක්‍රීය උපලේඛන යෙදුමක්

මම ඔබට මගේ මුදල් ලබා දීමට උත්සාහ කරමි - ඇයි ඔබ එය එතරම් අමාරු කරන්නේ? මෙය බොහෝ බී 2 බී ගැනුම්කරුවන් අතර පොදු හැඟීමකි. එය 2020 - ඇයි අපි තවමත් අපගේ ගැනුම්කරුවන්ගේ (සහ අපේම) කාලය පුරාවිද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලීන්ගෙන් නාස්ති කරන්නේ? රැස්වීම් දින ගත නොව තත්පර ගණනක් ගත විය යුතුය. සිදුවීම් විය යුත්තේ අර්ථවත් සංවාද සඳහා මිස සැපයුම් හිසරදයට නොවේ. ඔබගේ එන ලිපි තුළ නැති නොවී ඊමේල් වලට මිනිත්තු කිහිපයකින් පිළිතුරු ලැබිය යුතුය. සෑම අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වයක්ම