අලෙවිකරණයේ දැවැන්ත තාක්ෂණික ගැටළුව විසඳීමේ යතුරු තුන

බොහෝ විට තාක්‍ෂණය සාර්ථකත්වයේ පුද්ගලාරෝපණය බවට පත්වේ. මමත් ඒ ගැන වැරදිකරුවෙක්. තාක්ෂණය මිලදී ගැනීම පහසු වන අතර එබැවින් ක්ෂණික උත්ශ්‍රේණියක් සේ දැනේ! 2000 දශකයේ පළමු දශකය සියල්ලම අභ්‍යන්තරයට පැමිණ ඇති අතර, එබැවින් අපි මිලදී ගැනීමේ ඇණවුම් සහ නිශ්චිත මාර්ගෝපදේශ වල දූවිල්ලකින් විවෘත ආයුධ සහිත අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණය දෙසට දිව ගියෙමු - අපි පිටත්ව ගොස් අපගේ නව වේදිකාව සමඟ ධාවනය වෙමින් සිටියෙමු. එය පැමිණි විට අපි අන්ධයන්ට පහර දුන්නෙමු