අන්තර්ගත අලෙවිකරණය ගැන විහිළු නොකරන්නේ කෙසේද

එබැවින් ඔබේ ව්‍යාපාරයට බ්ලොග් අඩවියක් සහ සියලුම ප්‍රධාන සමාජ වේදිකා වල රැඳී සිටින අතර සමහර විට කර්මාන්තයට විශේෂිත වූ ඒවා කිහිපයක් ද තිබේ - නියමයි! දැන් මොකක්ද? ඔබ මෙම නාලිකා පුරවන්නේ කෙසේද, වඩා වැදගත් වන්නේ, මෙම 24/7 ප්‍රවෘත්ති චක්‍රය තුළ, ඔබේ අන්තර්ගතය ශබ්දය අඩු කර කැපී පෙනෙන්නේ කෙසේද? එය උස නියෝගයකි. සෑම කෙනෙකුම මේ දිනවල අන්තර්ගත අලෙවිකරුවෙකු විය යුතුය. නමුත් බය වෙන්න එපා. ඇත්තටම. බලන්න