ඇලෝකාඩියා: ඔබේ අලෙවිකරණ සැලසුම් වැඩි විශ්වාසයකින් හා පාලනයකින් යුතුව ගොඩනඟන්න, ලුහුබඳින්න

වෙන කවරදාකටත් වඩා අලෙවිකරණය අද අභියෝගාත්මක වීමට හේතු දෙකක් පමණි. වඩා ලබා ගත හැකි නාලිකා, වැඩි දැනුමක් ඇති ගනුදෙනුකරුවන්, දත්ත ව්‍යාප්ත කිරීම සහ ආදායම සහ වෙනත් අරමුණු සඳහා නිරන්තර දායකත්වය ඔප්පු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය නිසා අලෙවිකරුවන්ට වඩාත් කල්පනාකාරී සැලසුම්කරුවන් වීමටත් ඔවුන්ගේ අයවැයේ වඩා හොඳ භාරකරුවන් වීමටත් බලපෑම් එල්ල වී තිබේ. නමුත් ඔවුන් තවමත් උත්සාහයේ හිර වී සිටින තාක් කල්