කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා අඩු අයවැය අන්තර්ගත අලෙවිකරණ අදහස්

“ලොකු පිරිමි ළමයින්” සමඟ තරඟ කිරීමට ඔබට අලෙවිකරණ අයවැයක් නොමැති බව ඔබ දැනටමත් දන්නවා. නමුත් ශුභාරංචිය මෙයයි: ඩිජිටල් අලෙවිකරණ ලෝකය වෙන කවරදාටත් වඩා ක්ෂේත්‍රය සමාන කර ඇත. කුඩා ව්‍යාපාරවලට effective ලදායී හා අඩු වියදම් යන ස්ථාන සහ උපක්‍රම රාශියක් ඇත. මේවායින් එකක් නම්, අන්තර්ගත අලෙවිකරණයයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය සියලු අලෙවිකරණ උපාය මාර්ග වලින් වඩාත්ම ලාභදායී විය හැකිය. මෙන්න අන්තර්ගත අලෙවිකරණ උපක්‍රම