2018 වසරේ සිල්ලර වෙළඳාම මිය ගොස් තිබේද? මෙන්න එය ඉතිරි කරන්නේ කෙසේද

කර්මාන්තයේ ප්‍රබලයකු වන සෙල්ලම් බඩු 'ආර්' අප්ස් සහ සෙල්ලම් බඩු කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කළ ඉතිරිව ඇති අන්තිම සිල්ලර දාමය බිඳ වැටීම ගැන ළමයින් සහ ළමයින් එකසේම කණගාටුවට පත්විය. වෙළඳසැල් වසා දැමීමේ නිවේදනය සිල්ලර දැවැන්තයා - දෙමව්පියන්ට විකාරරූපී ස්ථානයක්, ළමයින් සඳහා පුදුම රාජ්‍යයක් - බේරා ගත හැකිය යන සියලු බලාපොරොත්තු ඉවත් කළේය. ඊටත් වඩා කනගාටුදායක කාරණය නම් සෙල්ලම් බඩු 'ආර්' අප බේරා ගත හැකි වීමයි. සෙල්ලම් බඩු සහිත සුපිරි වෙළඳසැල ගොදුරු විය