සංයුක්ත: පුද්ගලාරෝපණ පොරොන්දුව ලබා දීම

පුද්ගලීකරණය කිරීමේ පොරොන්දුව අසාර්ථක වී ඇත. වසර ගණනාවක් තිස්සේ අප එහි ඇදහිය නොහැකි ප්‍රතිලාභ ගැන අසා ඇති අතර, එය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට අපේක්‍ෂා කරන අලෙවිකරුවන් මිල අධික හා තාක්‍ෂණිකව සංකීර්ණ විසඳුම් ලබාගෙන ඇත. ගැටළුව ආරම්භ වන්නේ පුද්ගලීකරණය දෙස බැලූ ආකාරයෙනි. ව්‍යාපාර විසඳුමක් ලෙස ස්ථානගත කර ඇති අතර, එය සැබවින්ම ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා විසඳීමේ කාචය හරහා රාමු කර ඇත