3 දී ඉල්ලුමට සරිලන වේදිකා සඳහා වෙනස් කළ යුතු අංශ 2017 ක්

2016 ඉල්ලුමට සරිලන වේදිකා (ඩීඑස්පී) සහ හරස් නාලිකා මාධ්‍ය මිලදී ගැනීමේ විසඳුම් සඳහා තත්පරයට පශ්චාත් විමසුම් (QPS) යුගය බවට පත්වීම ආරක්ෂිත ය. ඩී.එස්.පී.ට දෘශ්‍යතාව 500,000 / තත්පරයට හෝ මිලියන 3 ක / තත්පරයට තත්පරයට ධාවනය කළ හැකි වුවද, මිලදී ගැනීම සඳහා ඇති හැකියාව සියලු හරස් නාලිකා මාධ්‍ය මිලදී ගැනීමේ වේදිකා හරහා තරඟකාරී අවකලනයකට වඩා අඩු විය. අද, බොහෝ වෙළඳ නාම උපකල්පනය කරන්නේ අවම වශයෙන් හරස් නාලිකා ප්‍රවේශය ලබා දෙන අතරම ඩීඑස්පී ස්වයංක්‍රීයව සියලුම ප්‍රධාන දැන්වීම් හුවමාරු සමඟ ස්වයංක්‍රීයව ඒකාබද්ධ විය යුතු බවයි.