ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත අලෙවිකරුවන් සඳහා අවසාන තාක්ෂණික ස්ථාවරය

2011 දී ව්‍යවසායක මාක් ඇන්ඩ්‍රීසන් ප්‍රසිද්ධියේ ලිවීය, මෘදුකාංගය ලෝකය අනුභව කරයි. බොහෝ ආකාරවලින් ඇන්ඩ්‍රීසන් නිවැරදිය. ඔබ දිනපතා මෘදුකාංග මෙවලම් කීයක් භාවිතා කරනවාදැයි සිතා බලන්න. තනි ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයකට මෘදුකාංග යෙදුම් සිය ගණනක් තිබිය හැකිය. එය ඔබගේ සාක්කුවේ එක් කුඩා උපාංගයක් පමණි. දැන් අපි එම අදහසම ව්‍යාපාරික ලෝකයට අදාළ කර ගනිමු. එක් සමාගමකට මෘදුකාංග විසඳුම් සිය ගණනක් නොව දහස් ගණනක් භාවිතා කළ හැකිය. මූල්යයේ සිට මිනිසා දක්වා