ඊ-වාණිජ්‍යයේ නව මුහුණුවර: කර්මාන්තය තුළ යන්ත්‍ර ඉගෙනීමේ බලපෑම

පරිගණකයට තමන්ගේම තීරණ ගැනීම සඳහා රටා හඳුනා ගැනීමට සහ ඉගෙන ගැනීමට හැකි වනු ඇතැයි ඔබ කවදා හෝ අපේක්ෂා කර තිබේද? ඔබේ පිළිතුර නැත යන්න නම්, ඔබ ඊ-වාණිජ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ බොහෝ ප්‍රවීණයන් සිටින බෝට්ටුවේ ය; එහි වත්මන් තත්ත්වය කිසිවෙකුට අනාවැකි කිව නොහැකි විය. කෙසේ වෙතත්, පසුගිය දශක කිහිපය තුළ ඊ-වාණිජ්‍යයේ පරිණාමය තුළ යන්ත්‍ර ඉගෙනීම සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. ඊ-වාණිජ්‍යය නිවැරදි කොතැනදැයි අපි බලමු