තාක්ෂණය: පහසු ඉලක්කය, සැමවිටම විසඳුම නොවේ

අද ව්‍යාපාරික පරිසරය දැඩි හා සමාව දිය නොහැකි ය. එය තව තවත් වැඩි වෙමින් පවතී. ජිම් කොලින්ස්ගේ සම්භාව්‍ය ග්‍රන්ථය වන බිල්ට් ටු ලාස්ට් හි ප්‍රශංසා කරන ලද දූරදර්ශී සමාගම්වලින් අඩක්වත් එය ප්‍රකාශයට පත් කළ දා සිට දශකය තුළ කාර්ය සාධනය සහ කීර්තිය පහත වැටී ඇත. මා නිරීක්ෂණය කළ එක් සාධකයක් නම්, අද අප මුහුණ දෙන දුෂ්කර ගැටළු කිහිපයක් එක් මානයක් වීමයි - තාක්‍ෂණික ගැටලුවක් ලෙස පෙනෙන දේ කලාතුරකිනි