ඔබේ ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කිරීමට පෙර සලකා බැලිය යුතු කරුණු 5 ක්

ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවියක් දියත් කිරීම ගැන සිතනවාද? ඔබේ ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවිය දියත් කිරීමට පෙර සලකා බැලිය යුතු කරුණු පහක් මෙන්න: 1. නිවැරදි නිෂ්පාදන ලබා ගන්න ඊ-වාණිජ්‍ය ව්‍යාපාරයක් සඳහා නිවැරදි නිෂ්පාදනයක් සොයා ගැනීම වඩා පහසු යැයි කියනු ලැබේ. ඔබ ප්‍රේක්ෂක කොටස අඩු කර ඇතැයි උපකල්පනය කරමින්, ඔබට විකිණීමට අවශ්‍ය නම්, විකිණීම යනු කුමක්ද යන්න පිළිබඳ ඊළඟ ප්‍රශ්නය පැන නගී. නිෂ්පාදනයක් තීරණය කිරීමේදී ඔබ විසින් පරීක්ෂා කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් තිබේ. ඔයාට අවශ්යයි