අලෙවිකරුවන් පුද්ගලීකරණය අත්හැරිය යුතුද?

මෑත කාලීන ගාට්නර් ලිපියක් වාර්තා කළේ: 2025 වන විට පුද්ගලීකරණය සඳහා ආයෝජනය කර ඇති අලෙවිකරුවන්ගෙන් 80% ක් ඔවුන්ගේ උත්සාහය අත්හරිනු ඇත. 2020 පුරෝකථනය කරයි: අලෙවිකරුවන්, ඔවුන් ඔබට පමණක් නොවේ. දැන්, මෙය තරමක් තැතිගන්වනසුලු දෘෂ්ටි කෝණයකින් පෙනෙන්නට පුළුවන, නමුත් නැති වී ඇත්තේ සන්දර්භයයි, මම සිතන්නේ මෙය මෙයයි… යමෙකුගේ බැහැර කිරීමේ දී ඇති මෙවලම් හා සම්පත් සම්බන්ධයෙන් යම් කාර්යයක දුෂ්කරතාවය මනිනු ලබන බව තරමක් විශ්වීය සත්‍යයකි. උදාහරණයක් ලෙස, කැණීම්