ඊ-වාණිජ්‍ය යුගයේ සිල්ලර වෙළඳාම සඳහා පාඩම් 7 ක්

ඊ-වාණිජ්‍යය මිනිත්තුව වන විට සිල්ලර කර්මාන්තය භාර ගනී. ගඩොල් සහ මෝටාර් වෙළඳසැල් නොනවත්වා තබා ගැනීම වඩාත් අපහසු කරයි. ගඩොල් සහ මෝටාර් වෙළඳසැල් සඳහා, එය ඉන්වෙන්ටරි ගබඩා කිරීම සහ ගිණුම් සහ විකුණුම් කළමනාකරණය කිරීම ගැන නොවේ. ඔබ භෞතික වෙළඳසැලක් පවත්වාගෙන යන්නේ නම්, ඔබ ඊළඟ මට්ටමට යා යුතුය. ඔබේ ගබඩාවට බැසීමට ඔවුන්ගේ කාලය ගත කිරීමට සාප්පු හිමියන්ට ප්‍රබල හේතුවක් දෙන්න. 1. නිෂ්පාදන පමණක් නොව අත්දැකීම් ලබා දීම