මාර්ගගතව විකිණීම: ඔබේ අපේක්ෂාව මිලට ගැනීමේ ප්‍රේරක හඳුනා ගැනීම

මට නිතර අසන්නට ලැබෙන ප්‍රශ්නයක් නම්: ගොඩබෑමේ පිටුවක් හෝ වෙළඳ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරයක් සඳහා කුමන පණිවිඩය භාවිතා කළ යුතුදැයි ඔබ දන්නේ කෙසේද? එය නිවැරදි ප්‍රශ්නයයි. වැරදි පණිවිඩය හොඳ නිර්මාණයක්, නිවැරදි නාලිකාව සහ විශාල දීමනාවක් පවා අභිබවා යනු ඇත. පිළිතුර, ඇත්ත වශයෙන්ම, එය මිලදී ගැනීමේ චක්‍රයේ ඔබේ අපේක්ෂාව කොතැනද යන්න මත රඳා පවතී. ඕනෑම මිලදී ගැනීමේ තීරණයක ප්‍රධාන පියවර 4 ක් ඇත. ඔබේ අපේක්ෂාව කොහේදැයි ඔබ කියන්නේ කෙසේද?