කාර්ය ප්‍රවාහ: වර්තමාන අලෙවිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව ස්වයංක්‍රීය කිරීම සඳහා හොඳම පිළිවෙත්

අන්තර්ගත අලෙවිකරණය, පීපීසී ව්‍යාපාර සහ ජංගම යෙදුම් යුගයේ දී, පෑන සහ කඩදාසි වැනි පෞරාණික මෙවලම්වලට වර්තමාන ගතික අලෙවිකරණ භූ දර්ශනයේ කිසිදු ස්ථානයක් නොමැත. කෙසේ වෙතත්, කාලය හා වේලාව යළිත්, අලෙවිකරුවන් ඔවුන්ගේ වැදගත් ක්‍රියාවලීන් සඳහා යල් පැන ගිය මෙවලම් වෙත ආපසු යන අතර, උද් campaign ෝෂන දෝෂ සහ වැරදි සන්නිවේදනයන්ට ගොදුරු වේ. ස්වයංක්‍රීය කාර්ය ප්‍රවාහයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙම අකාර්යක්ෂමතාවන් මැඩපැවැත්වීමේ හොඳම ක්‍රමයකි. වඩා හොඳ මෙවලම් භාවිතයෙන්, අලෙවිකරුවන්ට ඔවුන්ගේ වඩාත්ම පුනරාවර්තන, කරදරකාරී කාර්යයන් හඳුනා ගැනීමට සහ ස්වයංක්‍රීය කිරීමට හැකිය,