එඩ් McQuiston

එඩ් McQuiston

Ed McQuiston යනු EVP සහ ප්රධාන වාණිජ නිලධාරියා වේ හයිලන්ඩ්, අන්තර්ගත කළමනාකරණ සේවා සපයන්නා. ඔහු වසර 11 කට වැඩි කාලයක් සමාගමේ සේවය කර ඇති අතර ව්‍යවසාය අන්තර්ගත කළමනාකරණයේ ප්‍රමුඛ සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස හයිලන්ඩ් හි ගෝලීය මුලපිරීම් සඳහා සහාය සහ නඩත්තු කිරීමේ වගකීම දරයි.