සෑම B3B CMO එකකටම 2 දී නොනැසී පැවතීමට අවශ්‍ය වාර්තා 2020

අලෙවිකරණ නායකයින්ට දත්ත ලක්ෂ්‍ය සහ වාර්තා සිය ගණනකට ප්‍රවේශය තිබිය හැකි නමුත්, ඔවුන් ව්‍යාපාරයට වඩාත්ම බලපෑමක් ඇති කරන ඒවා කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරනු ඇත.