ඩිජිටල් ප්‍රතිකර්මයේ ෆ්ලිප් මඟින් මිලදී ගැනීම, කළමනාකරණය කිරීම, ප්‍රශස්තිකරණය කිරීම සහ ඉහළින් මැනීම (ඕටීටී) සරල කරයි.

පසුගිය වසර තුළ ප්‍රවාහය සඳහා වූ මාධ්‍ය විකල්ප, අන්තර්ගතයන් සහ නරඹන්නන්ගේ පිපිරීම හේතුවෙන් වෙළඳ නාම සහ ඒවා නියෝජනය කරන නියෝජිත ආයතන නොසලකා හැරිය නොහැකි තරම් ඕවර්-ද-ටොප් (ඕටීටී) ප්‍රචාරණය කර තිබේ. OTT යනු කුමක්ද? OTT යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ සාම්ප්‍රදායික විකාශන අන්තර්ගතයන් තත්‍ය කාලීනව හෝ අන්තර්ජාලය හරහා ඉල්ලුමට අනුව ලබා දෙන මාධ්‍ය සේවාවන් ය. උඩින් යන වචනයෙන් ඇඟවෙන්නේ අන්තර්ගතය සපයන්නෙකු වෙබ් බ්‍රව්සිං, ඊමේල් වැනි සාමාන්‍ය අන්තර්ජාල සේවා ඉහළින් යන බවයි.