යන්ත්‍ර ඉගෙනීම සහ අත්පත් කර ගැනීම ඔබේ ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද?

කාර්මික විප්ලවය අතරතුර මිනිසුන් යන්ත්‍රයක කොටස් මෙන් ක්‍රියා කළ අතර එකලස් කිරීමේ රේඛා ඔස්සේ ස්ථානගත වී හැකි තරම් යාන්ත්‍රිකව වැඩ කිරීමට උත්සාහ කළහ. “4 වන කාර්මික විප්ලවය” ලෙස අප හඳුන්වන දෙයට ඇතුළු වන විට යන්ත්‍ර මිනිසුන්ට වඩා යාන්ත්‍රික වීමට වඩා හොඳ බව අපි පිළිගනිමු. සෙවුම් වෙළඳ දැන්වීම්වල කාර්යබහුල ලෝකයේ, ප්‍රචාරක කළමණාකරුවන් නිර්මාණාත්මකව ගොඩනැඟීමේ ව්‍යාපාර අතර කාලය සමතුලිත කරන අතර ඒවා යාන්ත්‍රිකව කළමනාකරණය සහ යාවත්කාලීන කිරීම