ඔබේ සංවිධානය විශාල දත්ත භාවිතා කිරීමට සූදානම්ද?

බොහෝ අලෙවිකරණ සංවිධානවල යථාර්ථයට වඩා විශාල දත්ත විශාල අභිලාෂයකි. බිග් දත්තවල උපායමාර්ගික වටිනාකම පිළිබඳ පුළුල් එකඟතාවයකින් දත්ත පරිසර පද්ධතියක් සැකසීමට සහ පුද්ගලාරෝපිත සන්නිවේදනයන්හි දීප්තිමත් දත්ත පදනම් කරගත් අවබෝධයක් ජීවිතයට ගෙන ඒමට අවශ්‍ය විවිධාකාර වූ ගෙඩි සහ බෝල්ට් තාක්ෂණික ගැටළු වලට මග පාදයි. ප්‍රධාන අංශ හතක් හරහා සංවිධානයේ හැකියාවන් විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් ඔබට විශාල දත්ත උපයෝගී කර ගැනීමට ඇති සූදානම තක්සේරු කළ හැකිය: උපායමාර්ගික දැක්ම යනු විශාල දත්ත විවේචනාත්මක ලෙස පිළිගැනීමයි