කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විධායකයින්ට දත්ත විශ්ලේෂණ උපයෝගී කර ගත හැකි ආකාරය

පහත වැටෙන පිරිවැය සහ දත්ත විශ්ලේෂණ ක්‍රමවල නව්‍යතාවය නව ආරම්භකයින්ට සහ කුඩා ව්‍යාපාරවලට පවා උසස් තීක්ෂ්ණ බුද්ධියේ සහ වැඩි දියුණු කළ අවබෝධයේ ප්‍රතිලාභ භුක්ති විඳීමට ඉඩ දී තිබේ. දත්ත විශ්ලේෂණය යනු කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට, පාරිභෝගික සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු කිරීමට සහ විභව ගැටළු වඩාත් පහසුවෙන් හඳුනාගෙන විසඳීමට ව්‍යාපාරවලට හැකි බව සහතික කළ හැකි ප්‍රබල මෙවලමකි. නවතම මෙවලම් සහ විශ්ලේෂණ ක්‍රම ගැන තව ටිකක් ඉගෙන ගැනීමෙන් නවතම සම්පත් සහ විසඳුම් සහතික කෙරේ