වසර 3 ක විකුණුම් සංවාද වෙනස් වී ඇත

සාම්ප්‍රදායික විකුණුම් සංවාද සදහටම වෙනස් වේ. විකුණුම් චක්‍රය සැරිසැරීම සඳහා විකුණුම්කරුවන්ට තවදුරටත් චාරිත්‍රානුකූල කතා කිරීමේ ස්ථාන සහ සොයාගැනීම් ආකෘති මත විශ්වාසය තැබිය නොහැක. මෙය බොහෝ අලෙවිකරුවන්ට එතරම් විකල්පයක් නොමැති නමුත් සාර්ථක විකුණුම් සංවාදයක් ඇති කරන්නේ කුමක් ද යන්න පිළිබඳ නව යථාර්ථය නැවත සංවිධානය කර තේරුම් ගැනීමට ය. නමුත්, අපි එහි යාමට පෙර, අපි මෙහි පැමිණියේ කෙසේද? මෑත වසරවල විකුණුම් සංවාද වෙනස් වී ඇති ආකාර 3 ක් අපි විමසා බලමු. විකුණුම්කරුවන් සංවාදයට ප්‍රවේශ වූයේ කෙසේදැයි ගවේෂණය කිරීමෙන්