ගූගල් හි නව භ්‍රමණය වන දැන්වීම් යාවත්කාලීන කිරීම ඇඩ්වර්ඩ්ස් ව්‍යාපාර සඳහා අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?  

ගූගල් වෙනසකට සමානයි. එබැවින් අගෝස්තු 29 වන දින සමාගම ඔවුන්ගේ මාර්ගගත වෙළඳ දැන්වීම් සැකසීම්වල තවත් වෙනසක් සිදු කිරීම පුදුමයක් නොවේ. ඇත්තම ප්‍රශ්නය නම් - මෙම නව වෙනස ඔබ, ඔබේ දැන්වීම් අයවැය සහ ඔබේ දැන්වීම් ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ගූගල් එවැනි වෙනස්කම් සිදුකරන විට බොහෝ තොරතුරු ලබා දිය යුතු නොවේ, බොහෝ සමාගම් එය කෙසේ දැයි අඳුරේ තබයි