කෙටි පණිවුඩ අලෙවිකරණය සහ එහි විස්මිත ප්‍රතිලාභ

කෙටි පණිවුඩ (කෙටි පණිවිඩ පද්ධතිය) මූලික වශයෙන් කෙටි පණිවිඩ සඳහා තවත් වචනයකි. තවද, බොහෝ ව්‍යාපාරික අයිතිකරුවන් නොදන්නා නමුත් අත් පත්‍රිකා භාවිතා කරමින් සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණය හෝ අලෙවිකරණය වැනි වෙනත් අලෙවිකරණ ක්‍රමවලට කෙටි පණිවිඩ යැවීමද වැදගත් වේ. කෙටි පණිවුඩ අලෙවිකරණය හා සම්බන්ධ ප්‍රතිලාභ විවිධ ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ළඟා වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින විවිධ වර්ගයේ ව්‍යාපාර සඳහා හොඳම තේරීමක් බවට පත් කිරීමට වගකිව යුතුය. කෙටි පණිවුඩය දන්නා කරුණකි