5 දී ඩිජිටල් වත්කම් කළමනාකරණයේ (ඩෑම්) සිදුවීමේ ඉහළම ප්‍රවණතා 2021

2021 දක්වා ගමන් කරමින් ඩිජිටල් වත්කම් කළමනාකරණ (DAM) කර්මාන්තයේ යම් දියුණුවක් සිදුවෙමින් පවතී. කොවිඩ් -2020 හේතුවෙන් 19 දී වැඩ පුරුදු හා පාරිභෝගික හැසිරීම් වල විශාල වෙනස්කම් අපි දුටුවෙමු. ඩෙලොයිට් පවසන පරිදි, වසංගතය අතරතුර ස්විට්සර්ලන්තයේ නිවසේ සිට වැඩ කරන පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව දෙගුණයක් විය. මෙම අර්බුදය ගෝලීය පරිමාණයෙන් දුරස්ථ වැඩ ස්ථීර ලෙස ඉහළ යනු ඇතැයි විශ්වාස කිරීමට ද හේතු තිබේ. පාරිභෝගිකයින් a දෙසට තල්ලු වන බව මැකින්සි ද වාර්තා කරයි