ඇඩම් ස්මාල්

ඇඩම් ස්මාල්

ඇඩම් ස්මාල් එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වේ නියෝජිත සාස්, සෘජු තැපෑල, ඊමේල්, කෙටි පණිවුඩ, ජංගම යෙදුම්, සමාජ මාධ්‍ය, සීආර්එම් සහ එම්එල්එස් සමඟ ඒකාබද්ධ වූ අංග සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය දේපල වෙළඳාම් වේදිකාවක්.