ඔබේ ඉල්ලුම උත්පාදන අලෙවිකරණ ප්‍රයත්නයන් උපරිම කිරීම සඳහා පාරිභෝගික චාරිකා විශ්ලේෂණ භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

ඔබේ ඉල්ලුම උත්පාදනය කිරීමේ අලෙවිකරණ ප්‍රයත්නයන් උපරිම ලෙස ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා, ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ගමනේ සෑම පියවරක්ම ඔබට දෘශ්‍යමාන කළ යුතු අතර දැන් සහ අනාගතයේදී ඔවුන් තුළ පෙලඹීමක් ඇති කරන්නේ කුමක් ද යන්න අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ දත්ත නිරීක්ෂණය කර විශ්ලේෂණය කිරීමේ මාධ්‍යයන් අවශ්‍ය වේ. ඔබ එය කරන්නේ කෙසේද? වාසනාවකට මෙන්, පාරිභෝගික සංචාරක විශ්ලේෂණ මඟින් ඔබේ අමුත්තන්ගේ හැසිරීම් රටාවන් සහ මනාපයන් පිළිබඳව ඔවුන්ගේ මුළු පාරිභෝගික ගමන පුරාවටම වටිනා අවබෝධයක් ලබා දේ. අමුත්තන් වෙත ලඟා වීමට පොළඹවන වැඩි දියුණු කළ පාරිභෝගික අත්දැකීමක් ඇති කිරීමට මෙම අවබෝධය තුළින් ඔබට ඉඩ සලසයි