ක්ෂේත්‍ර විකුණුම් සහ අලෙවිකරණය සාම්ප්‍රදායික සීආර්එම් වලින් ඔබ්බට බැලිය යුත්තේ ඇයි?

තාක්ෂණය - සමාජ මාධ්‍ය, වීඩියෝ කතාබස් ආදිය සමඟ ලෝකය වඩ වඩාත් අපක්ෂපාතී වන විට, අවස්ථාවක් සැබෑ ආකාරයකින් ඉදිරිපත් වී තිබේ. කලක් ස්වාභාවික, බුද්ධිමත් හා පසුකාලීන චින්තනයක් ලෙස පැවතුන සංකල්පයක් අපහසුතාවයට වඩා මිල අධික කාලයක් ගතවන අනුවර්තනයකට යොමු කර ඇත. ඔබ සමඟ සබඳතා ගොඩනඟා ගැනීමට අවශ්‍ය පුද්ගලයින් ඉදිරියේ භෞතිකව සම්බන්ධ වීම. එය පැහැදිලිවම පැහැදිලි අදහසක් මෙන් පෙනේ, නමුත් යථාර්ථය