ඔබේ වීඩියෝ අලෙවිකරණ ව්‍යාපාරය ක්‍රම 3 කින් ආරම්භ කිරීම

ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් සඳහා ඔවුන්ගේ සබැඳි පැමිණීම වැඩිදියුණු කිරීමට අපේක්ෂා කරන වීඩියෝ වටිනා ආයෝජන බව මිදි ගෙඩිය හරහා ඔබ අසා ඇති. පරිවර්තන අනුපාත ඉහළ නැංවීමට මෙම ක්ලිප් විශිෂ්ටයි, මන්ද ඒවා ප්‍රේක්ෂකයින් සමඟ සම්බන්ධ වීමටත් සංකීර්ණ පණිවිඩ කාර්යක්ෂමව සම්ප්‍රේෂණය කිරීමටත් විශිෂ්ටයි - ආදරය නොකිරීමට හේතුව කුමක්ද? ඉතින්, ඔබ කල්පනා කරන්නේ ඔබේ වීඩියෝ අලෙවිකරණ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද? වීඩියෝ අලෙවිකරණ ව්‍යාපාරයක් විශාල ව්‍යාපෘතියක් සේ පෙනිය හැකි අතර ඔබ කුමක් දැයි නොදනී