ඔබට දැන්වීම් සේවාදායකයක් අවශ්‍ය නොවන බවට ලකුණු 7 ක්

බොහෝ වෙළඳ දැන්වීම් තාක්‍ෂණ සපයන්නන් ඔබට වෙළඳ දැන්වීම් සේවාදායකයක් අවශ්‍ය බව ඒත්තු ගැන්වීමට උත්සාහ කරනු ඇත, විශේෂයෙන් ඔබ ඉහළ පරිමාවක් සහිත දැන්වීම් ජාලයක් නම් ඔවුන් විකිණීමට උත්සාහ කරන්නේ එයයි. එය ප්‍රබල මෘදුකාංගයක් වන අතර සමහර වෙළඳ දැන්වීම් ජාල වලට සහ අනෙකුත් තාක්‍ෂණ ක්‍රියාකරුවන්ට මැනිය හැකි ප්‍රශස්තිකරණයක් ලබා දිය හැකි නමුත් සෑම තත්ත්‍වයකම සෑම කෙනෙකුටම දැන්වීම් සේවාදායකයක් නිවැරදි විසඳුම නොවේ. කර්මාන්තයේ වසර 10+ ක වැඩ වලදී අපි