විකුණුම් බලකායේ අනුකලනයන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා උපදෙස් සහ හොඳම පිළිවෙත්

විකුණුම් බලකාය පරීක්ෂා කිරීම මඟින් ඔබේ අභිරුචිකරණය කරන ලද විකුණුම් බලකායේ අනුකලනයන් සහ අනෙකුත් ව්‍යවසාය යෙදුම් සමඟ ක්‍රියාකාරීත්වය වලංගු කිරීමට උපකාරී වේ. හොඳ පරීක්‍ෂණයක් මඟින් සියලුම විකුණුම් බලකා මොඩියුලයන් ගිණුම්වල සිට ඊයම් දක්වා, අවස්ථාවන් සිට වාර්තා දක්වා සහ ව්‍යාපාරවල සිට සම්බන්ධතා දක්වා ආවරණය කරයි. සියළුම පරීක්ෂණ වලදී මෙන්ම, විකුණුම් බලකා පරීක්ෂණයක් කිරීමට හොඳ (effective ලදායී හා කාර්යක්ෂම) ක්‍රමයක් සහ නරක ක්‍රමයක් තිබේ. ඉතින්, විකුණුම් බලකාය හොඳ පුහුණුවක් පරීක්ෂා කරන්නේ කුමක් ද? නිවැරදි පරීක්ෂණ මෙවලම් භාවිතා කරන්න - විකුණුම් බලකාය පරීක්ෂා කිරීම