පක්ෂග්‍රාහී දත්ත සමුදායන්හි AI කප්පාදු කිරීම් වෙත සිහියෙන් ප්‍රවේශ වන්නේ කෙසේද?

AI බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන විසඳුම් වලට දත්ත කට්ටල සාර්‍ථකත්‍වය සඳහා අවශ්‍ය වේ. තවද එම දත්ත සමුදායන් නිර්‍මාණය කිරීම ක්‍රමානුකූල මට්ටමක පවතින නොපෙනෙන පක්ෂග්‍රාහී ගැටලුවකින් පිරී පවතී. සියලුම මිනිසුන් පක්ෂග්‍රාහීත්වයෙන් (විඥානයෙන් සහ අවිඥානයෙන්) පීඩා විඳිති. පක්ෂග්‍රාහී ඕනෑම ස්වරූපයක් ගත හැකිය: භූගෝලීය, භාෂාමය, සමාජ-ආර්ථික, ලිංගික හා ජාතිවාදී. තවද එම ක්‍රමානුකූල නැඹුරුවාවන් දත්ත වලට පුලුස්සා ඇති අතර එමඟින් නැඹුරුතාවයන් අඛණ්ඩව පවතින හා විශාල කරන AI නිෂ්පාදන ඇති කළ හැකිය. ලිහිල් කිරීම සඳහා සංවිධාන වලට මනසින් ප්‍රවේශ විය යුතුය