අප වැඩ කරන ආකාරය නැවත සකස් කිරීමට පෙර නොවූ විරූ වේලාවක් යොදවන්න

මෑත මාසවලදී අප වැඩ කරන ආකාරයෙහි බොහෝ වෙනස්කම් සිදුවී ඇති අතර, ගෝලීය වසංගතයට පෙර දැනටමත් වාෂ්ප ලබාගෙන ඇති නවෝත්පාදන වර්ග අපගෙන් සමහරෙකුට නොතේරෙනු ඇත. අලෙවිකරුවන් වශයෙන්, සේවා ස්ථාන තාක්‍ෂණය අඛණ්ඩව කණ්ඩායමක් ලෙස අපව සමීප කරවන අතර එමඟින් අපගේ ජීවිතයේ අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙන අතරම මෙම පීඩාකාරී කාලවලදී අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට සේවය කළ හැකිය. ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ අවංක වීම වැදගත් ය