අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණයෙන් වැළකී සිටිය යුතු හොඳම වැරදි 5

අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණය යනු ඩිජිටල් අලෙවිකරණය කරන ව්‍යාපාර වෙනස් කර ඇති ඇදහිය නොහැකි තරම් බලවත් තාක්‍ෂණයකි. පුනරාවර්තන විකුණුම් සහ අලෙවිකරණ ක්‍රියාවලීන් ස්වයංක්‍රීය කිරීම මගින් අදාළ කාර්ය පිරිවැය අඩු කරන අතරම එය අලෙවිකරණ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි. සෑම තරාතිරමකම සමාගම්වලට අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණයේ වාසිය ලබා ගත හැකි අතර ඔවුන්ගේ ඊයම් පරම්පරාව මෙන්ම වෙළඳනාම ගොඩනැගීමේ උත්සාහයන්ද ඉහළ නංවයි. සමාගම් වලින් 50% කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනටමත් අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණය භාවිතා කරන අතර ඉතිරි 70% කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සැලසුම් කර ඇත