තොරතුරු තාක්ෂණ කෙටි යෙදුම්

IT

IT යනු කෙටි යෙදුමයි තොරතුරු තාක්ෂණ.

ව්‍යාපාරයක මෙහෙයුම් තුළ, තොරතුරු තාක්‍ෂණය දත්ත කළමනාකරණය, සයිබර් ආරක්‍ෂාව, අභ්‍යන්තර දෘඪාංග සහ මෘදුකාංග පද්ධති, බාහිරව සත්කාරක දෘඪාංග සහ මෘදුකාංග පද්ධති, තෙවන පාර්ශවීය වේදිකා බලපත්‍ර, මෙන්ම අවසාන පරිශීලක දෘඪාංග සහ මෘදුකාංග ඇතුළත් වේ.