මා නොමිලේ වැඩ කරන්නේ ඇයි සහ විල් වීටන් වැරදියි

මෙම ලිපිය විවාදයක් නොවන අතර, මම විල් වීටන් සහ ඔහුගේ තනතුර සමඟ තර්කයක් ආරම්භ කිරීමට උත්සාහ නොකරමි, ඔබට අද්විතීය වේදිකාව සමඟ ඔබේ කුලිය ගෙවා අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත ළඟා විය නොහැක. විල් වීටන් යනු සැලකිය යුතු අනුගාමිකයන් සහිත ස්ථාපිත සන්නාමයකි. ඔහු තම ප්‍රේක්ෂකයින් සහ ප්‍රජාව දියුණු කිරීම සඳහා වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කර ඇත. විල් වීටන් ඔහුගේ ප්‍රතිචාරයේ ආචාරශීලී විය. ඔහු එය කිරීමට ද දක්ෂ විය