අඩු = තවත්

මගේ කලක සිට මගේ Open = වර්ධන සටහන පසු විපරම් කිරීමට මට අවශ්‍ය විය. එම ලිපියේ විස්තර කර ඇත්තේ, ඔවුන්ගේ විසඳුම් වෙනත් විසඳුම් සමඟ ඒකාබද්ධ කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳව ජනතාව අවධානය යොමු කරන විට සාර්ථක වීමේ සම්භාවිතාවය. මේ සඳහා විශාල පැත්තක් ඇති අතර, සමාගම් විසින් ඔවුන්ගේ විසඳුම්වල ක්‍රියාකාරීත්වය ඒවා භාවිතා කරන ආකාරයෙහි හරයට සීමා කිරීම සඳහා වේ. නිෂ්පාදන, සේවා සහ විශේෂාංග රාශියක් එකතු කිරීම භයානක විය හැකිය. ක්‍රමලේඛකයින් එය හඳුන්වයි