නෙට්පීක් පරීක්ෂක: මූල වසම් සහ පිටු පිළිබඳ SEO තොග පර්යේෂණ

සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ සිසුන් පුහුණු කිරීම සඳහා ඔවුන්ට සහාය වන ලෙස මගෙන් ඉල්ලා සිටි උපදේශන වැඩසටහනක් ඊයේ මට හමු විය. මා ඇසූ පළමු ප්‍රශ්නය වූයේ: ඔබ සිතන්නේ SEO යනු කුමක්ද? එය වැදගත් ප්‍රශ්නයක් බැවින් පිළිතුර මට උපකාර කළ හැකිද නැද්ද යන්න යොමු කරයි. ස්තූතිවන්ත වන්නට, ඔවුන් පිළිතුරු දුන්නේ එම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීමට ඔවුන්ට විශේෂ ise තාවයක් නොමැති බවත් මගේ දැනුම මත රඳා සිටින බවත්ය. SEO පිළිබඳ මගේ පැහැදිලි කිරීම ලස්සනයි