ගනුදෙනුකරුවන් ඔබව සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සාහ කරයි, ඔබ එහි සිටීද?

ව්‍යාපාරයක් සඳහා සමාජ මාධ්‍යවල පාරිභෝගිකයින් කරන සෑම ඉල්ලීම් 5 න් 6 ක්ම පිළිතුරු නොලැබේ. සන්නිවේදන මාධ්‍යයක් ලෙස එහි බලපෑම හඳුනා ගැනීමට වඩා සමාජ මාධ්‍ය විකාශන මාධ්‍යයක් ලෙස භාවිතා කිරීමේ බිහිසුණු වැරැද්ද ව්‍යාපාර විසින් දිගටම කරගෙන යයි. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තෘප්තිය රඳවා තබා ගැනීම සහ පාරිභෝගික වටිනාකම ඉහළ නැංවීම සඳහා සෘජුවම ආරෝපණය වන හෙයින්, අභ්‍යන්තර ඇමතුම් කළමනාකරණය කිරීමේ වැදගත්කම සමාගම් බොහෝ කලකට පෙර හඳුනා ගත්හ. සමාජ මාධ්‍ය ඉල්ලීම්වල පරිමාව වසරින් වසර 77% කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.