2015 දී අභ්‍යන්තර විකුණුම්වල නැගීම

සිරියස් තීරණ වලට අනුව, ගැනුම්කරුගේ ගමනෙන් 67% ක් දැන් ඩිජිටල් ආකාරයෙන් සිදු කෙරේ. එයින් අදහස් වන්නේ මිලදී ගැනීම් තීරණයෙන් 70% කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගනු ලබන්නේ අපේක්ෂාවන් විකුණුම් සමඟ අර්ථවත් සංවාදයක් ආරම්භ කිරීමට පෙරය. නියෝජිතයා සමඟ පළමු අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වයට පෙර ඔබ වටිනාකමක් ලබා නොදෙන්නේ නම්, ඔබ බොහෝ විට ඔබේ අපේක්ෂකයාගේ සෙනෙහස සඳහා තරඟකරුවෙකු නොවනු ඇත. අප කවුරුත් දන්නා පරිදි, පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඇතුළත විකුණුම් වර්ධනය වෙමින් පවතී, සහ