ගූගල් පෙළ දැන්වීම් වෙනස් කිරීම් සමඟ සලකා බැලිය යුතු කරුණු 3 ක්

ගූගල් හි පුළුල් කරන ලද පෙළ දැන්වීම් (ETAs) නිල වශයෙන් සජීවී වේ! නව, දිගු ජංගම පළමු දැන්වීම් ආකෘතිය දැනට පවතින ඩෙස්ක්ටොප් හිතකාමී සම්මත දැන්වීම් ආකෘතියට සමගාමීව සියලුම උපාංග හරහා විහිදේ - නමුත් දැනට එය පමණි. 26 ඔක්තෝබර් 2016 සිට දැන්වීම්කරුවන්ට සම්මත පෙළ දැන්වීම් නිර්මාණය කිරීමට හෝ උඩුගත කිරීමට නොහැකි වනු ඇත. අවසානයේදී, මෙම දැන්වීම් ගෙවුම් සෙවුම් ඉතිහාසයේ වාර්ෂිකයට මැකී ඔබගේ සෙවුම් ප්‍රති results ල පිටුවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වනු ඇත. ගූගල් විසින් දැන්වීම්කරුවන්ට ලබා දී ඇත