ව්‍යාපාර සඳහා විවෘතයි: ආයතනික බ්ලොග්කරණය

අද උදෑසන, ට්‍රේ පෙන්නිංටන් සහ ජේ හැන්ඩ්ලර් සමඟ විවෘත ව්‍යාපාර සඳහා ගුවන්විදුලි වැඩසටහනක් සඳහා අපූරු කාලයක් ගත කළෙමි. දක්ෂ කථිකයන් සහ ව්‍යාපාරවලට සහාය වන උපදේශකයින් එය ඊළඟ මට්ටමට ගෙන යයි. ඇත්ත වශයෙන්ම මාතෘකාව වූයේ ආයතනික බ්ලොග්කරණයයි! ප්‍රදර්ශනය අතරතුර, ඩෑන් වෝල්ඩ්ස්මිඩ්ට් මට බෙදා ගැනීමට අවශ්‍ය අපූරු ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඇසීය, අපට ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳ වැඩි විස්තරයක් ලබා ගත නොහැකි බැවින්: අන්තර්ගතය ප්‍රශස්තිකරණයට වඩා වැදගත් ය. එකඟද? නොමැත? -