අවුරුදු 100 කට පසු: ග්‍රාහකයාගේ රාජධානිය

මෙය 1916 මැයි මාසයේ AT&T වෙතින් ජනප්‍රිය යාන්ත්‍රික සංස්කරණයේ දැන්වීමක් විය හැකි දුරකථන ග්‍රාහකයින් සමඟ කතා කිරීමකි. මම බොහෝ විට කල්පනා කරන්නේ එවැනි තාක්‍ෂණය එකල ඇතිවිය යුතුව තිබූ බිය හා භීතියෙන් මිදීම කෙතරම් දුෂ්කර ද යන්නයි. එය අද සමාජ මාධ්‍ය දරුකමට හදා ගැනීම හා අන්තර්ජාලය සමඟ සැසඳෙන්නේ කෙසේදැයි මම කල්පනා කරමි. ඉතිහාසය සෑම විටම පාහේ පුනරාවර්තනය වේ. අන්තර්ජාලය වැනි දුරකථනද ජීවිත සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් කළේය. 1926 දී නයිට්ස් ඔෆ් කොලොම්බස් වැඩිහිටි අධ්‍යාපන කමිටුව පවා