ආයතනික කථනයට එදිරිව කතන්දර කීම

මීට වසර ගණනාවකට පෙර මා ඉලක්කගත තේරීම නමින් බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක සහතික කරන ලදී. නව අපේක්ෂකයෙකු සමඟ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියේ එක් යතුරක් වූයේ අපේක්ෂකයාට කතාවක් පැවසීමට අවශ්‍ය විවෘත ප්‍රශ්න ඇසීමයි. එයට හේතුව, ඔව් හෝ නැත යන ප්‍රශ්නය අසනවාට වඩා සමස්ත කතාවම විස්තර කරන ලෙස ඔබ ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි විට ඔවුන්ගේ අවංක පිළිතුර හෙළි කිරීමට මිනිසුන්ට පහසු වීමයි. මෙන්න උදාහරණයක්: